Aksjon mot fødekaos         

Våre mål i Oslo og Akershus

Kort oppsummert er våre mål for Oslo og Akershus følgende:

 • Ingen/få avvisninger av kvinner i fødsel
 • Mindre stress på føde- og barselavdelinger
 • Nok plasser – pasientgruppa vokser
 • Fortsatt bedre informasjon og kommunikasjon

For å oppnå dette vil vi blant annet forsøke å få et møte med styret i Helse Sør Øst. Vi håper også at dette kan bli en sak i høstens valgkamp. Vi savner støtte fra lokalpolitikerne i denne saken!

Helse Sør Øst – Helse Størst

I juni ble landets to største (i befolkning) helseregioner slått sammen til Helse Sør Øst. Det betyr kanskje slutt på den årelange kranglingen om hvor mange Helse Øst-pasienter Rikshospitalet skal ta imot og hvordan disse skal finansieres. Men er det virkelig nødvendig med en så stor og kostbar reform? Vi mener situasjonen vitner om at det i de eksisterende helseforetak arbeider folk som ikke gjør jobben sin godt nok. Kanskje hadde det vært bedre å fjerne disse menneskene og ansette noen som var mer løsningsorienterte, noen som kunne lage avtaler som ble holdt? Denne medisinen kunne iverksettes raskere, være billigere og ha færre bivirkninger enn en stor reform.

Aksjon mot fødekaos har ikke konkludert om reformen er godt eller dårlig nytt. Men vi er skeptiske til hastverket og har merket oss at fagforeningene er negative. Ved omorganiseringer bør alltid de involverte føle eierskap til prosessene, og jo høyere konfliktnivået er, desto viktigere er det å bruke god tid. Vi er overbevist om at de aller fleste sykehusansatte forsøker å gjøre en best mulig jobb, men med slike arbeidsforhold de har, kan vi forstå om det går utover arbeidslyst og -moral. Og hvem vil det gå ut over? Pasientene.

 

Historikk 1, fra juni 2006

(per juni 2006)

Se også vårt Åpne brev (pdf) til Helse Øst anno 19. juni, deres svært mangelfulle svar (pdf) og vedlegg til dette (pdf). Oppfølgingssaker (doc) vi mener media bør ta tak i.

Kapasitetsavklaring

Tidligere brukte helsevesenet måltall for å beregne hvor mange pasienter som gikk per seng per år. Disse utregningsmetodene var mangelfulle, så man gikk bort fra dem, men uten å erstatte dem med annet enn erfaring… Men da fødselsomsorgen i Helse Øst ble gjennomgått i 2003 måtte man på en eller annen måte regne ut hva de ulike fødeavdelingene kunne ta, ut fra deres rom og personell. Derfor:

Vi vil at Helse Øst viser oss sine regnestykker over kapasiteten.

 • Hva er kapasiteten på fødeavdelingene ved de fem sykehusene i Oslo, Akershus og Østfold?
  • Hvis kapasiteten har økt etter vedtaket om nedleggelsen av Aker, hvordan er dette bestemt? Vis oss referat fra vedtaket.
  • Hvordan har kapasiteten økt? Hvor mange flere har blitt ansatt og hvor mange flere rom er blitt gjort om til føde- og barselrom?
  • Hvis kapasiteten tilsynelatende har økt, men ikke blitt vedtatt noe sted, har den da økt på bekostning av kvaliteten?
  • Vi mener Ullevål overbooket med inntil 1.800 fødsler i 2005, mens de andre sykehusene ikke har kapasitet til tilsvarende antall flere fødsler. Det var et underskudd på fødeplasser i Oslo og Akershus på sannsynligvis over 1.000 plasser i 2005.
  • Hvor mange kvinner fra Oslo og Akershus har Rikshospitalet kapasitet til å ta imot, og hvor mange tok de imot i 2005? Hvor mange kan de ta imot i år?
   • Hvis sykehuset har færre enn 1 800 normalfødsler for Helse Øst årlig, hva skyldes dette? Skjer dette pga. manglende finansiering?
   • Overjordmor Bente Rønnes forteller på Rikshospitalets hjemmesider at pågangen er stor og at 900 kvinner som ønsket fødeplass der i 2004 ble avvist. Hvis det er slik at det i avtalen mellom Helse Øst og Helse Sør er flere hundre ubenyttede plasser, hvordan kan da Rikshospitalet avvise 900 kvinner uten at Helse Øst griper inn for å forsvare sin avtale? Denne avtalen brukes internt i Helse Øst som begrunnelse for at kapasiteten i Oslo og Akershus er god nok.
  • Nå skal kapasiteten visstnok økes, men hvordan skal det skje hvis det allerede er fullt ved sykehusene?
   SVAR: I følge brevet vi fikk fra Helse Øst og deres redegjørelse for styret i mars, kan Helse Østs sykehus, evt. Rikshospitalet (Helse Sør) øke sin kapasitet noe. Fristen for tilbakemelding om størrelseorden var 26. juni, så vi antar at Helse Øst i skrivende stund (primo juli) er i ferd med å bestemme hvor disse plassene skal være.
   • I pressemeldingen skriver departementet: «Antallet fødsler i hovedstadsområdet har økt noe mer enn forventet de siste årene. Helse Øst mener derfor det er behov for å justere fødekapasiteten i denne delen av regionen. Helse Øst vil ta sikte på å øke med inntil 400 fødsler ved bruk av egne helseforetak (Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Asker og Bærum, Akershus universitetssykehus) og ved økt bruk av Rikshospitalet - Radiumhospitalet. »
   • Helse Øst og departementet har regna feil! Aker ble nedlagt på grunnlag av fødetallene i 2002. Dagens planlagte økning på 400 plasser er på grunn av økningen fra 2003 til 2005. Imidlertid ble det født 700 (447 i Oslo, 253 i Akershus) flere i 2003 enn i 2002, og hvis man tar med denne økningen steg antall fødte med 1.100 fra 2002 til 2005. Det er dette tallet Helse Øst og departementet må bruke når de skal finne ut behovsøkningen.
  • Hvordan definerer Helse Øst / andre myndigheter kapasiteten ved en fødeavdeling?
   Det finnes ingen definisjon! Det synes vi er skuffende og skremmende. At verken helsetilsynet eller arbeidstilsynet på eget initiativ reagerer på de oppslag som har vært og undersøker situasjonen, er bekymringsfullt. Når ingen tilsynsmyndigheter reagerer, kan helseforetakene fortsette sin økonomiske politikk, og ustraffet kreve at fødende finner seg i både korridorfødsler og avvisninger, med påfølgende komplikasjoner og traumatiske opplevelser.
  • Hva er minste standard en fødende kan forvente av omsorg og behandling?
  • Hvor mye ressurser (personale og rom) skal hver fødende ha i gjennomsnitt?
  • Hvordan beregner man ressursbruk til førstegangs- kontra flergangsfødende, enkle kontra kompliserte fødsler etc?
 • Hva gjør Helse Øst / andre myndigheter for å sikre kvaliteten på fødeavdelingene?
  I følge Helstilsynet i Oslo (fylkeslegen) sine nettsider kan de på eget initiativ opprette en tilsynssak, for eksempel etter informasjon gjennom media. Det mener vi de har fått, så det monner! Men, så vidt vi vet har ingenting skjedd, de venter på klager og bekymringsmeldinger før de evt. griper inn. Derfor har vi laget en klagemal.
  • Hvordan er tilbakemeldingsrutinene? Hvordan sikres det at «fotfolkets» opplevelser og meninger blir hørt lengre opp i systemet, der beslutningene tas?
  • Hvilke overvåkningsrutiner finnes det? Hvilke tilsyn sjekker at avdelingene følger lover, forskrifter og internasjonale prinsipper (WHO-standarder)?
 • Hvilke fødselsprognoser bruker Helse Øst for å beregne framtidig behov?
 • Hva er fødselstallene for de ulike bydelene og kommunene? Hadde alle som sogner til de ulike sykehusene kunnet føde ved sitt lokale sykehus, hvis ikke Fritt sykehusvalg gjorde at andre fra Helseregion Øst fylte opp noen av plassene?
  SVAR vi ha funnet sjøl: I følge oversikten på Helse Østs sider sogner de fleste bydelene i Oslo til Ullevål. I følge Oslostatistikken ble fordelinga mellom hvor mange som sogner til sykehusene i Oslo og Akershus slik i 2004:
  Ullvål: 6.471 fødte
  Asker og Bærum: 928 fødte
  Ahus: 1.251. fødte
  Sannsynligvis var ikke fordelinga annerledes i 2005. Konklusjon: Sjøl uten fritt sykehusvalg hadde ikke Ullevål hatt plass til alle som sogner dit!
 • Ullevål har lovt de skal slutte å overbooke. Gir de nå plass til kun 5.400 fødende per år?
 • Hvordan kan Helse Øst, senest i en rapport til styret 30. mars 2006, hevde at kapasiteten er mer enn bra nok? Lyver Helse Øst for styret sitt? Hvis ja, hva annet har de holdt skjult eller løyet om?

Avklaring fritt sykehusvalg

Statsråden har nå tolket prinsippet om fritt sykehusvalg.

Gravide har rett til å velge på hvilket sykehus de ønsker å føde. De kan velge blant sykehusene i den helseregionen de er bosatt, eller i en annen helseregion. Retten til å velge gjelder imidlertid bare så langt det sykehuset den fødende ønsker, har kapasitet til å gi henne et forsvarlig fødetilbud. Sykehuset kan stanse tildelingen av fødeplasser dersom de ser at kapasiteten ved sykehuset er fullt på et bestemt tidspunkt. Dette må i tilfelle gjelder overfor alle fødende som henvises til sykehuset og som forventes å føde i denne aktuelle perioden, uavhengig av bosted. (sitat, pressemelding)

Er Stortinget og tilsynsmyndighetene enige i denne tolkningen? Hvordan samsvarer dette med helseregionens sørge-for-ansvar for egen befolkning?

Hvem er ansvarlig?

Hvem har ansvaret for situasjonen som har oppstått? Hva bør skje med disse? Hvorfor ble ingenting gjort før media og aksjonen tok tak i saken? Vi vil at de ansvarlige skal stå til rette og rydde opp!

Vi mener skylda kan fordeles mellom følgende instanser/personer:

 • Administrasjonen i Helse Øst:
 • Foretaksmøtet i Helse Øst fra 2003 som vedtok å legge ned Aker:
  • Uten hensyn til lokale fødselsprognoser.
  • Uten å se det ufornuftige i å legge ned et godt fagmiljø med fornøyde brukere.
  • Uten å ta hensyn til at mindre enheter, helst med oppfølging under svangerskapet også, både gir mer fornøyde brukere og er mer kostnadseffektivt enn «fødefabrikker». Ingen av Helse Østs sykehus i de tre fylkene har i dag under 2.500 fødsler årlig.
 • Styret i Helse Øst:
 • Styret ved Ullevål og ledelsen ved fødeavdelingene og Avdeling for obstetrikk.
  • Som ikke ser ut til å ta pasienters og ansattes problemer på alvor. Disse to gruppene blir ikke spurt og få tør si fra på eget initativ, de er bundet av lojalitet og kontrakter. Jfr. også Saugestad-saken, FAFO om varsling og Arbeidstilsynets kampanje God vakt! om behovet for medvirkning.
  • Som ikke sikrer god intern kommunikasjon mellom profesjonene og mellom de ulike delene av hierarkiet, i kontrast til visjonen: «Ved å legge til rette for faglig og personlig utvikling for både ledere og ansatte ønsker Ullevål å bygge en kultur preget av tillit, ansvar, åpenhet, anerkjennelse og felleskap.» (hentet fra filmpresentasjon).
  • Som ikke har rapportert riktige tall oppover til Helse Øst.
  • Som ikke har stått med på for å få Helse Øst og andre ansvarlige myndigheter til å løse problemene.
  • Som overbooket med nærmere 1.800 fødseler i 2005.
  • Som unnlot å informere pasientene om situasjonen og faren for å bli avvist i fødsel.

Brukerundersøkelser

Vi vil bli hørt!

Helse Øst må så snart som mulig sette i gang med brukerundersøkelser for å finne ut hvorfor kvinner velger å føde der de gjør og hvilke fødetilbud de ønsker seg. Undersøkelsene bør inkludere både gravide og nybakte foreldre, og kunne fungere som en kanal for tilbakemelding om hva som var bra og dårlig på føde og barsel. Tilsvarende undersøkelser bør gjøres med de ansatte.

 

Historikk 2, fra mars-mai 2006

Mulige løsninger

Ansvaret for dagens kaos ligger på tre nivåer: Ullevål sykehus, Helse Øst og politisk ledelse (regjering og storting) og løsningene finnes på alle nivåene. Overalt er det viktig at brukerne både får informasjon og at de blir spurt til råds!

Kortsiktig løsning

Ullevål har, ved direktør Tove Strand, lovt at sykehuset skal slutte med overbestillingene. De som klager på avslag fordi det er fullt på Ullevål får ikke medhold. Dermed blir det ikke gitt plass til flere enn det er kapasitet til. Dette er vel og bra for de med termin til høsten, men hjelper ikke oss med termin i vår/sommer.

Ullevål bør derfor snarest mulig gå gjennom listene over de som har fått fødeplass de neste månedene og sortere ut de overtallige etter gitte kriterier, f.eks. geografi, søketidspunkt eller faglige vurderinger. De som ikke får plass må få beskjed om dette så snart som mulig. Ullevål bør også informere alle som skal føde der om situasjonen, hva som blir gjort for å løse den og hvorvidt vi kan føle oss trygge på å komme inn når fødselen er i gang.

På grunn av usikkerheten ved fødeplass på Ullevås vanlige avdelinger søkte jeg overflytting til ABC. Der veit jeg at jeg vil bli ivaretatt, den avdelingen overbooker ikke. Før jeg byttet ville jeg gjerne vite om Ullevål var overbestilt akkurat rundt min termin eller om det da var god kapasitet. Fikk jeg vite at kapasiteten var dårlig var sjansen stor for at jeg byttet sykehus – og håpet vi ville rekke fram, men var kapasiteten god ville jeg ikke trenge det. Mangelen på informasjon har vært en stor del av problemet så langt! På folkemøtet forsvarte overjordmor Hjelle den manglende informasjonen med at «de ikke ville skremme de fødende». For det første tror jeg alle foretrekker å blir skremt 3 måneder før en fødsel, enn når hun har 3 minutter mellom riene og blir sendt videre. For det andre er vi ikke så lettskremte, men trenger korrekt informasjon for å kunne ta gode valg på riktig grunnlag.

Situasjonen kan også bedres hvis sykehusene åpner for at de fødende kan ta kontakt og komme på sjekk tidligere, enn det som nå er praksis.

Langsiktige løsninger

Politisk ledelse

Storting og regjering bør snarest gjøre noe med føde- og barselomsorgen i hele landet. Har de siste 10 års utredninger, proposisjoner og erfaringer fått praktiske konsekvenser? Blir brukerne hørt? Hva vil en god føde- og barselomsorg si, og hvordan skal man få til tilfredsstillende løsninger i hele landet?

Departementet må også klargjøre hvorvidt sykehusene har lov til å se bort fra prinsippet om fritt sykehusvalg når det ikke finnes ledige plasser. Hvis de har det, skal da ordningen overhodet gjelde for fødende? Hvis man bor i nærheten av flere fødeenheter, men kun har mulighet til å velge den ene, er da valget fritt?

Jeg ber også om at politikerne og helseforetakene ikke stiller svake grupper opp mot hverandre. Jeg vil ikke at en bedring i tilbudet i Oslo skal gå utover tilbudet til fødende eller andre pasienter andre steder!

En digresjon: En liten detalj som bør finnes ved alle landets fødesteder, og som derfor kanskje bør instrueres fra øverste hold, er parkeringsplasser. I umiddelbar nærhet av inngangen til fødeavdelingen bør det være et visst antall reserverte gratis p-plasser. En ledsager som kommer med kvinne i fødsel skal bare trenge å gå inn i resepsjonen/vakta og få et bevis til å legge på dashbordet. Det beviset betyr at ledsageren kan stå parkert der hele fødselen og ikke trenger bekymre seg for feilparkering eller parkometer. I stedet kan han eller hun være 100% tilstede 100% av tida for den fødende.

Helse Øst

Helse Øst må ta brukerne og personalet med på råd! Hva må til for at brukerne får tilfredsstillende tjenester? Helse Øst må forstå at dette er et problem som ikke glir over av seg selv, men som må løses! Skal Aker startes opp igjen? Skal man følge Stockholms modell? Finnes det andre muligheter?

Informasjon til gravide: Helseforetaket bør også sørge for at alle gravide i Oslo, Akershus og Østfold får informasjon om de ulike sykehusene og hva de kan tilby.

I samråd med Bærum, Ahus og brukerne bør foretaket finne ut hva som kan gjøres for at sykehusene skal bli mer attraktive. Bør alle tilby samme smertelindring? Hvor viktig er type barselavdeling og visittreglene der? Kan Ahus gjøre noe med den håpløse parkeringssituasjonen slik at besøkende partnere slipper å blakke seg på parkering og bruke unødvendig tid og krefter på å komme seg mellom parkeringsplass og føde/barselavdeling?

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.