Aksjon mot fødekaos         

Brukermedvirkning

I festtaler og utredninger sies det samme: Vi vil ha fornøyde brukere! Vi skal la brukerne være med å bestemme! Men, sjelden får de fine ord praktisk betydning. Nå har vi tenkt å rope så høyt at vi bli hørt! Blant annet arrangerer vi to landsommfattende undersøkelser i samarbeid med bladene Foreldre & Barn og GRAVID. Jo flere som svarer jo bedre! Les mer om gallupene her.

Legkvinnekonferansen

I 1999 arrangerte Helsetilsynet en Legkvinnekonferanse, der fødekvinnene sjøl skulle fortelle hva de ønska seg. Dette var et flott initiativ av myndighetene, og det kom mye godt ut av konferansen – på papiret. Dessverre ser det ikke ut til at den har fått særlig praktisk betydning for verken svangerskaps-, fødsel eller barselomsorgen.

Legkvinnekonferansens budskap

Respekt, fleksibilitet, trygghet

  1. Kontinuitet og sammenheng – mellom begivenheter og mellom folk
  2. Fagliggjøring av helsepersonellets lytteevne og -vilje
  3. Rutiner og redskap for individuell oppfølging
  4. Trygghet – medisinsk sikkerhetsnett og nærhet
  5. Økonomi, ressurser og regnestykker

Lenker

Oppfølging

Vi vil forsøke å finne ut hva som er blitt gjort siden 1999 og presse på for en ny konferanse.

Brukerråd

Alle sykehus har brukerråd som skal komme med innspill fra pasientene. I disse brukerrådene sitter representanter fra ulike pasientgruppers interesseorganisa-sjoner. Så lenge det ikke finnes noen sterk interesseorganisasjon som jobber med det samme som oss, vil ingen tale de fødendes sak i disse rådene.

Interesseorganisasjon

Vi mener det er behov for en organisasjon som jobber med svangerskap, fødsel og barsel, både med lobbyvirksomhet blant poltikere og helsebyråkrater, og som rådgiver for den enkelte kvinne og hennes partner. Hvor kan hun føde? Hvordan kan hun føde? Hvilke rettigheter har hun? Hva skal hun gjøre hvis hun ikke får det hun burde fra helsevesenet?

Fødsel i Fokus, samt Ammehjelpen, ulike smågrupper for barn og foreldre i spesielle stiuasjoner, og Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager (LKB) ivaretar noen av disse funksjonene, men vi mener at disse ikke dekker behovet fullt ut. Vi ønsker oss en større organisasjon som favner alle aspekter ved hele forløpet (svangerskap-fødsel-barsel), og alle kvinner og deres partnere uavhengig av ideologi, helse, ønsker og behov.

Vi er én i en lang rekke ad-hoc aksjoner og mener at det nå er tid for en mer stabil brukerorganisasjon for alle som venter eller nylig har fått barn. Vi ser for oss en organisasjon som jobber politisk opp mot nasjonale og lokale myndigheter, og som kan være en ressurs for lokale "opprør". En slags paraply som kan samarbeide tett med de organisasjonene som allerede eksisterer. Departementet arbeider nå med en ny plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, så tida for en slik organisasjon er nå! På New Zealand revolusjonerte brukerne svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Medlemsbasert?

Gravide og småbarnsforeldre er en flyktig gruppe og det skal veldig mye til for å bygge opp en sterk interesseorganisasjon som skal være medlemsbasert. Derfor er det nødvendig å se på alternative organisasjonsformer og finansiering enn medlemsavgift og statsstøtte basert på denne.

Barselhjelpa?

I tillegg til å jobbe politisk ønsker vi at organisasjonen skal jobbe praktisk slik som Ammehjelpen. Vi ønsker å bygge opp et nettverk av ansatte og frivillige, fagpersoner og lekfolk, som kan være tilgjengelige for gravide og barselkvinner på telefon og ved hjemmebesøk. Det er mange ting man ikke tør eller har tid til å spørre helsepersonell om, og mytene om hva som er best for ulike problemer er mange. Nybakte foreldre i Norge i dag, enten de har familie i landet eller ikke, står ofte uten det nettverket man trenger i en sårbar og livsomveltende situasjon. Når samtidig svangerskapskontrollene er færre og mangelfulle, og barseldøgnene på sjukehus skjæres ned, er det behov for noen som kan gi profesjonell veiledning og praktisk omsorg. I Belgia finnes en slik organisasjon, som vi gjerne vil lære av.

Brukerundersøkelser

Ingen veit hva de fødende synes om det tilbudet de får og hva de ønsker seg, og myndighetene gjør lite for å finne det ut. Vi har bidratt til Babymedias (barnimagen, dinbaby og dittbarn.com) årlige Mor & barn undersøkelse.Høsten 2007 samarbeider vi med bladene GRAVID og Foreldre & Barn om to undersøkelser til.

Sykehusens evaluering

En del sykehus gir pasientene spørreskjema om oppholdet like før de reiser hjem. Dette er bra, men vi har to ankerpunkter:

  • Det er de som blir evaluert som spør.
  • Kort tid etter fødselen er man ofte bare glad man sjøl og ungen overlevde, først en tid etterpå klarer man å tenke gjennom fødselen og barseloppholdet, og finne ut hva som var bra og dårlig.

 

(mer kommer)

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.