oppdatert 02.12.2006 0:34
Støtt aksjonen: Fortell din historie!

Aksjonen mot fødekaos

Hjem Debatter Reaksjoner Media & ressurser Leserbrev

Siste nytt Kontakt oss Klagemal Nasjonalt Alta

Send klage eller bekymringsmelding!

Lav terskel

Var det noe ved din fødsel du skulle ønske var annerledes?

Aksjon mot fødekaos i Oslo har hørt historier fra kvinner om vanskelige opplevelser i forbindelse med fødsel. Mange kvinner som har født i Oslo og Akerhus har ikke fått den behandling de har ønsket og trengt, men vi vet at få klager til fylkeslegen, pasientombudet eller sykehuset etter fødselen. Pasienter eller pårørende kan be fylkeslegen i sitt fylke om å vurdere mulige pliktbrudd fra helsetjenestens side. Mange tror at det må ha skjedd en skade e.l. for at man skal klage eller sende en bekymringsmelding. Det holder imidlertid at du ikke fikk den hjelp eller trygghet du trengte.

Hvorfor klage?

En klage vil gi helsetilsynet og fylkeslegen opplysninger som kan følges opp i forhold til sykehuset og fødeavdelingen. Det kan være snakk om problemer og situasjoner som andre fødende også har opplevd. Ved å bli gjort oppmerksom på problemene kan avdelingene få anledning til å forbedre kvaliteten på tilbudet til fødekvinnene. Tilbakemeldinger i form av klager eller bekymringsmeldinger er med på å synliggjøre situasjonen. Ved å sende en bekymringsmelding eller en klage vil du kunne hjelpe andre slik at de ikke opplever det samme som deg. Fylkeslegen er avhengig av slike tilbakemeldinger for å kunne gripe inn. Så lang har ikke fylkeslegen/helsetilsynet mottatt klager fra fødende som ble avvist eller omdirigert til annen fødeavdeling pga overskredet kapasitet.

NB! Fedre, partnere og andre ledsagere kan også klage eller sende bekymringsmelding!

Klage eller bekymringsmelding?

Skal du sende klage eller bekymringsmelding? Hvis du som pasient eller pårørende hadde en negativ opplevelse i forbindelse med fødselen bør du sende en klage direkte til sykehuset, gjerne med kopi til pasientombudet og fylkeslegen. Hvis på annen måte har observert at den generelle tilstanden på føde- og barselavdelingene ikke er god nok, bør du sende en bekymringsmelding direkte til fylkeslegen.

Spørsmål du kan ta utganspunkt i

Aksjon mot fødekaos ønsker å hjelpe fødekvinner til å gi tilbakemelding hvis det er forhold i forbindelse med fødselen de ønsker å klage på. Under har vi satt opp spørsmål som kan være relevante. Spørsmålene er formulert på grunnlag av tilbakemeldinger vi har fått fra fødende, men du står fritt til å formulere hva du vil, uavhengig av disse spørsmålene. Kontakt gjerne pasientombudet hvis du trenger hjelp til å skrive klagen.

Klagemal

Vi har laget en mal for du kan bruke om du vil sende klage eller bekymringsmelding. Denne er kun ment som et utgangspunkt og du kan fjerne eller legge til hva du måtte ønske. Last ned og lagre fila lokalt. Bruker du Word kan du laste ned (høyreklikk og velg lagre) klage.doc, og klikke på teksten i klammer og bytte den ut med fornuftig innhold. Bruker du andre tekstbehandlingsprogram kan du laste ned klage.rtf. Da må du sjøl slette teksten i klammer. Kontakt oss hvis du får problemer eller har spørsmål. Send oss gjerne din historie per e-post, så kan vi legge den ut her (gjerne anonymt).

Hvis du bor i Akershus kan du sende kopi av klagen til pasientombudet der. Bor du i Oslo skal kopien til Helse- og sosialombudet. Vil du sende kopi til fylkeslegen er adressen Helsetilsynet.

Adresser du kan bruke i brevet (kopier og lim inn i klagen):

Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo

Helse- og sosialombudet i Oslo
Lillegrensen 7
0159 Oslo

Pasientombudet i Akershus
Schweigaardsgate 10
0185 Oslo

Akershus Universitetssykehus HF
1478 Lørenskog.

Sykehuset Asker og Bærum HF
Postboks 83,
1309 Rud

Ullevål universitetssykehus
0407 Oslo

Rikshospitalet
Sognsvannsv. 20,
0027 Oslo

Lenker

Sitat:

Tilsynsmyndigheten oppretter en tilsynssak når den får kunnskap om hendelser som den ut fra sin tilsynsplikt skal undersøke nærmere. Etter lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) § 55 og lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) § 7-4 kan pasienter eller pårørende anmode Helsetilsynet i fylket om å vurdere mulige pliktbrudd fra helsetjenestens side. Tilsynsmyndigheten kan også på eget initiativ opprette en tilsynssak, for eksempel etter informasjon gjennom media eller fra andre deler av helsetjenesten.

 

Sitater, FAQ

Dersom du mener at du ikke har fått det du har krav på, eller at du har fått mindre eller noe annet en det du har søkt om, kan du klage. Klagene bidrar til at helsetjenesten og tilsynsmyndighetene systematisk kan sette fokus på områder hvor man ser at det gjøres systematiske feil. Din klage kan derfor komme andre til gode.

Du kan dessuten klage på helsetjenesten eller helsepersonell dersom du for eksempel mener at du har blitt behandlet uforsvarlig. (…)

Klage på helsepersonell eller virksomheter i helsetjenesten
Du kan klage på helsetjenesten eller helsepersonell dersom du for eksempel mener at du har blitt behandlet uforsvarlig. Dette gjøres ved å be helsetilsynet i fylket om en vurdering av forholdet. En slik anmodning må inneholde hvem det klages på og hva klagen gjelder, for eksempel en beskrivelse av det man mener er en feilbehandlingssituasjon. Det er viktig at du gir alle de opplysninger du tror kan være av betydning for vurderingen.
Det er ingen frist for en slik anmodning, men det er en fordel at denne kommer så tidlig som mulig, både for at virksomheten kan rette på forholdet så fort som mulig, og for at tilsynsmyndigheten får best mulig grunnlag til å vurdere saken.

 

Sitat:

Når kan jeg henvende meg til pasientombudet?

Etter at du har opplevd noe du ikke syns var bra helsehjelp. Eller når du trenger råd om hvordan du kan gå fram. Eller når du mangler informasjon om rettigheter og ordninger. Noen henvender seg fordi de ikke på egen hånd kan ivareta sine interesser. Men andre henvender seg mest for å gi ombudet informasjon og for å fortelle om sine erfaringer på godt og vondt.

Hvordan kan pasientombudet hjelpe meg?

Mange har mest utbytte av en avklarende samtale og å få svar på noen spørsmål. Enkelte trenger konkret bistand til å fremme en henvendelse til en helsetjeneste eller til et forvaltningsorgan. Ombudet kjenner de lokale helsetjenestene, ordninger og regler og kan noen ganger se nye veier og muligheter. Noen ønsker at ombudet skal ta opp forhold i spesialisthelsetjenesten som bør forbedres.

Bør jeg henvende meg andre steder først?

Nei, mange henvender seg nettopp for å få råd om hva som kan være riktig instans. En telefon eller et brev til pasientombudet forplikter deg ikke til noe. Ofte er spørsmålet akkurat dette: - hvor bør jeg prøve først?