oppdatert 02.12.2006 0:34
Støtt aksjonen: Fortell din historie!

Aksjonen mot fødekaos

Hjem Debatter Reaksjoner Media & ressurser Leserbrev

Siste nytt Kontakt oss Klagemal Nasjonalt Alta

sidene oppdateres i november, nye kommer snart!

Oppropet er overlevert, men aksjonen fortsetter! Jeg er veldig fornøyd med hva vi har oppnådd mht. publisitet og blest om saken, men målene er ikke nådd!

Jeg oppfordrer alle andre gravide som rammes av dårlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg til å ta affære, det skal nytte! Hvis noen vil følge opp kampen vår eller trenger råd til sin egen kamp, er det bare å ta kontakt.

Tusen, tusen takk til mannen min, slekt, venner, kolleger og ukjente for psykisk og praktisk støtte underveis, gode råd og hjelp til å bygge opp disse sidene, spre kampanjen og samle inn underskrifter. Se mer under Siste nytt.

Vinteren og våren 2006 startet en aksjon mot fødekaos i Oslo. På bakgrunn av reportasjer i Aften (Aftenpostens lokalavis) laget vi et opprop. Oppropet var kimen til en større aksjon. Under er en liste med våre mål, publisert i juni 2006. Tidligere publisert materiale følger etter denne lista. Se også sidekartet i venstre marg.

Kort historikk

I april ble oppropet, som da var signert av over 1.000 mennesker (enten på nett eller for hånd), overlevert til Helse Øst, Ullevål, Sylvia Brustad og Helse- og omsorgskomiteen. Oppropet lød slik:

Til Helse Øst, Ullevål universitetssykehus og ansvarlige politikere Vi krever at dere så raskt som mulig finner en kortvarig og en langvarig løsning på problemet med fulle fødeavdelinger på Ullevål. Si fra til vårens fødende kvinner NÅ om dere er overbooka, ikke vent til de står på døra med veer! Gi Oslos kvinner et godt fødetilbud.

Etter et folkemøte arrangert av Jordmorforeninga 5. april trodde vi at ting skulle bedre seg, men nye oppslag i media i slutten av april viste at aksjonen måtte fortsette.

Vi skrev leserinnlegg som kom på trykk i Aften (les også fullversjonen her) og Vårt Land. I slutten av mai sendte departementet ut en pressemelding om 400 nye fødeplasser. Dagsrevyen lagde reportasje og vi kommenterte. Vi er imidlertid ikke fornøyde med statsrådens «løsning» og vil framover jobbe for følgende saker:

Våre mål anno juni 2006

Se også vårt Åpne brev (pdf) til Helse Øst anno 19. juni, deres svært mangelfulle svar (pdf) og vedlegg til dette (pdf). Oppfølgingssaker (doc) vi mener media bør ta tak i.

Kapasitetsavklaring

Vi vil at Helse Øst viser oss sine regnestykker over kapasiteten.

Avklaring fritt sykehusvalg

Statsråden har nå tolket prinsippet om fritt sykehusvalg.

Gravide har rett til å velge på hvilket sykehus de ønsker å føde. De kan velge blant sykehusene i den helseregionen de er bosatt, eller i en annen helseregion. Retten til å velge gjelder imidlertid bare så langt det sykehuset den fødende ønsker, har kapasitet til å gi henne et forsvarlig fødetilbud. Sykehuset kan stanse tildelingen av fødeplasser dersom de ser at kapasiteten ved sykehuset er fullt på et bestemt tidspunkt. Dette må i tilfelle gjelder overfor alle fødende som henvises til sykehuset og som forventes å føde i denne aktuelle perioden, uavhengig av bosted. (sitat, pressemelding)

Er Stortinget og tilsynsmyndighetene enige i denne tolkningen? Hvordan samsvarer dette med helseregionens sørge-for-ansvar for egen befolkning?

Hvem er ansvarlig?

Hvem har ansvaret for situasjonen som har oppstått? Hva bør skje med disse? Hvorfor ble ingenting gjort før media og aksjonen tok tak i saken? Vi vil at de ansvarlige skal stå til rette og rydde opp!

Vi mener skylda kan fordeles mellom følgende instanser/personer:

Bedre informasjon

Vi vil at Helse Øst og sykehusene raskt bedrer informasjonen til pasienter, jordmødre og leger. På folkemøtet kom det fram flere gode forslag, men er noen igangsatt?

Brukerundersøkelser

Vi vil bli hørt!

Helse Øst må så snart som mulig sette i gang med brukerundersøkelser for å finne ut hvorfor kvinner velger å føde der de gjør og hvilke fødetilbud de ønsker seg. Undersøkelsene bør inkludere både gravide og nybakte foreldre, og kunne fungere som en kanal for tilbakemelding om hva som var bra og dårlig på føde og barsel. Tilsvarende undersøkelser bør gjøres med de ansatte.

Teksten under er publisert i mars-mai 2006.

Kort beskrivelse av problemet og våre krav

Helse Østs reaksjon: Ikke noe problem. Det er kapasitet nok.
Vi krever at Helse Øst anerkjenner vår frustrasjon og redsel, og ser at dette er et problem!

Helse Øst sier: «Hvis vi ser at fødeavdeling på Ullevål er under press over lang tid, at det er mange fler som ønsker å føde der enn det er plass til, så er det klart at vi er åpen for å vurdere om vi må gjøre noe med fødetilbudet i Oslo.»
Hvor lang tid må Ullevål være under press før Helse Øst reagerer? 10 år?
Vi krever at Helse Øst og Ullevål, i samråd med politisk ledelse, finner kortsiktige og langsiktige løsninger NÅ!

Vi krever å få informasjon og å bli hørt NÅ!

Redegjørelse

Under redegjør jeg for hvordan jeg oppfatter situasjonen og hva jeg mener bør gjøres for å løse den, samt at jeg imøtegår motargumenter etter nettdebatter. Se også min artikkel på Lysfontenen. NB! Dette er alene mine tanker, de som skriver under på oppropet skriver kun under på teksten der, og trenger ikke være enig i alt på dette nettstedet.

Jeg har også samlet en liste lenker til andre ressurser på nettet, samt diskusjoner i ulike forum for gravide. Disse ligger nå på egne sider, se menyen øverst.

Takk til alle mine mot- og meddebattanter for inspirasjon til denne siden, samt alle som har spredd og støttet aksjonen!

Hva er problemet?

Kombinasjonen av dårlig fødekapasitet i Oslo og reglene om fritt sykehusvalg har ført til at Ullevål universitetssykehus tildeler plass til flere gravide enn de har kapasitet til. Ullevål er altså overbestilt og må i snitt avvise to fødende kvinner per døgn. (Etter som jeg har forstått gjør de dette etter pålegg fra Fylkeslegen og Helsetilsynet. Helse Øst er uenig med de to andre om tolking av loven. Aften, Aften og Ullevåls styre.) Når det hverken finnes ledige føderom eller ledig personale blir kvinnene sendt videre til andre sykehus: Asker og Bærum sykehus eller Ahus på Lørenskog. Kvinnene blir avvist på telefon eller når de står på døra. I de verste tilfellene er det under 5 minutter mellom riene og kvinnene har flere cm åpning, og barnet kan være ute innen en time.

I 2002, 2003 og 2004 skrev avisene om konsekvensene av en mulig nedleggelse av fødeavdelingen ved Aker. Fagfolk, pasienter og lokalpolitikere advarte: Ikke var det penger å spare, fødetilbudet ville bli dårligere og tilstanden kaotisk. Men, Helse Øst hadde bestemt seg og mente nedleggelsen ga effektivisering og kostnadskutt (stordriftsfordeler). I mai 2004 var nedleggelsen et faktum og i dag ser vi at advarslene dessverre er blitt virkelighet.

Dårlig kapasitet i hele Helse Øst

Helse Øst (helseforetaket med ansvar for Oslo, Akershus og Østfold, samt Oppland og Hedmark) påstår at fødekapasiteten i fylkene er bra nok, at det bare er fordelinga mellom sykehusene som er et problem. (Det er altså det at kvinnene bruker sin rett til fritt sykehusvalg som er problemet…) Jeg tviler på helseforetakets analyse. Det ser ut som Helse Øst har tatt antall fødsler i området per år og delt på 365, uten å ta hensyn til høysesonger, månefaser, geografi osv. De har heller ikke tatt med at antallet fødsler øker i Oslo hvert år. Dermed er ikke situasjonen forsvarlig på de travleste dagene.

På lang sikt framstår situasjonen ekstra alvorlig. Vi bo i et tilflyttingsområde og lite tyder på at fødselsraten kommer til å synke de neste årene – hvis da ikke fødselsomsorgen blir så dårlig at Oslos borgere ikke tør sette barn til verden…

Statistikk

Tabellen og regnestykkene under viser antallet fødte i Oslo, Akershus og Østfold i perioden 1994-2005. De grønne tallene viser en økning i antallet fødte mellom to år, de røde tallene viser en nedgang. Som man kan se: Fra 2002 til 2005 økte antallet fødte i Oslo med 1.158. Økte kapasiteten tilsvarende?

NB: Statistikken sier ingenting om antallet fødsler, kun antallet fødte. Flerbarnsfødsler gjør at antallet fødsler er færre enn antallet fødte. Tallene tar dessuten kun med levendefødte, dvs. at dødfødte (fullbårne fostre som dør i mors mage) ikke er medregnet, men disse må jo også fødes et sted. På den annen side var det slik tidligere også. Behovet for fødeplasser har definitivt økt.

Antall levendefødte (kilde: SSB)
år  1994  +/-   1996   +/-   1998  +/-   2000  +/-   2001  +/-   2002  +/-   2003  +/-   2004  +/-   2005
Oslo 7 542 209 7 751 -34 7 717 147 7 864 -130 7 734 77 7 811 447 8 258 405 8 663 306 8 969
Akershus 5 905 186 6 091 -65 6 026 202 6 228 -344 5 884 114 5 998 253 6 251 -100 6 151 -212 5 939
Østfold 2 720 164 2 884 -91 2 793 109 2 902 -44 2 858 2 2 860 -59 2 801 7 2 808 -74 2 734
Totalt 16 167 559 16 726 -190 16 536 458 16 994 -518 16 476 193 16 669 641 17 310 312 17 622 20 17 642
Oslo+Akershus 13 447 395 13 842 -99 13 743 349 14 092 -474 13 618 191 13 809 700 14 509 305 14 814 94 14 908

For å se tabellen med større skrift, klikk her.

 

Økning over tid:
år 2003-2005 2002-2005
Oslo 711 1 158
Akershus -312 -59
Østfold -67 -126
Totalt 332 973
Oslo+Akershus 399 1 099

Vedtatt kapasitet ved nedleggelsen av Aker

I følge foretaksmøte i Helse Øst RHF 6. november 2003 skulle Akerfødselene fordeles mellom tre sykehus: Ahus, Bærum og Østfold:

«Avviklingen av fødeavdelingen på Aker innebærer en fordeling av fødslene herfra på følgende måte:

I følge dette vedtaket skulle kapasiteten i Oslo og Akershus se slik ut:

Total kapasitet  
Ullevål 5 400
Bærum 2 600
Ahus 3 800
Østfold 3 400
Riksen (antall Helse Øst-fødsler ukjent) 1 000
Sum, inkl. Østfold 16 200
Sum, Oslo og Akershus 12 800

Endra kapasitet

I følge tall jeg og venninner har hentet inn fra sykehusene har følgende skjedd:

Tull med tall

Tallene vi har hentet inn og funnet på Internett stemmer ikke overens. Vi lurer nå veldig på hva som er riktig!

Ullevål vs. foretaksmøtet: I følge foretaksmøtet hadde Ullevål kapasitet til 5.400 fødsler årlig og skulle ikke økes. De skulle overta ABC, men slik jeg tolker sitatet over skulle de to andre avdelingene samtidig ta imot færre. I følge tall vi har fått fra Ullevål er kapasiteten følgende:

Ullevål vs. Medisinsk fødselsregister: I følge Driftstatistikken på Ullevåls nettsider ble 6.297 barn født der i 2004. I følge Medisinsk fødselsregister ble 6.296 barn født på Ullevål i 2004. De hadde mange flerfødsler og antallet fødsler var 6.158.

Reelle fødselstall

Disse tallene har vi hentet fra Medisinsk fødselsregister. Statistikk for 2005 er dessverre ikke tilgjenglig før til sommeren. Tallene for 2005 er hentet fra Aftenposten.

Antall fødsler 2002 2003 2004 2005
Aker Universitetssykehus Hf 1 780 1 859 544
Ullevål Universitetssykehus - Føde A, B og abc 5 496 5 693 6 158 6 457
Akershus Universitetssykehus Hf 2 970 3 130 3 583 *3 800
Asker og Bærum Sykehus 1 807 1 929 2 314 2 608
Sykehuset Østfold - Fredrikstad 2 763 2 671 2 828 ¤2 800
Rikshospitalet (Helse Øst-fødsler) x x x 1 084
Sum, inkl. Østfold 15 816 16 282 15 883 16 749
Sum, Oslo og Akershus 13 053 13 611 13 055 13 949

*) omtrentlig tall
¤) beregnet tall, basert på tidligere år og SSBs fødselsstatistikk.
x*) ukjent hvor mange av fødslene var kvinner fra Helse Øst, totalsummen tar utgangspunkt i kapasiteten på 1.000.

Tabellen kan sees grafisk framstilt her.

Ullevål økte altså antallet fødsler med 764 fra 2003 til 2005. Har Ullevål egentlig økt sin kapasitet, eller tar de inn flere enn det som er forsvarlig? Driver de økt samlebåndsvirksomhet, men mindre tid og dårligere omsorg til hver enkelt fødekvinne?

Misforhold kapasitet – behov

Vi tar nå utgangspunkt i vedtaket fra 2003 og ser bort fra tallene vi har henta inn fordi disse er usikre (vi har ikke funnet noe vedtak om endring og frykter derfor at endringen skyldes en økning av antall fødsler, ikke av antall fødeplasser). Vi har heller ikke funnet statistikk på antall hjemmefødsler, men antar denne andelen er svært liten. Hvis vi slår sammen de to tabellene over ser vi følgende:

  kapasitet 2005 misforhold mulig økning***
Ullevål 5 400 6 457 - 1 057 0
Bærum 2 600 2 608 -8 200
Ahus 3 800 *3 800 0 200
Østfold 3 400 ¤2 800 600 0
Riksen** 1 350 1 350 -84 650
Sum, inkl. Østfold 16 550 17 015 -465 17 600
Sum, Oslo og Akershus 13 150 14 215 - 1 065 14 200

*) omtrentlig tall
¤) beregnet tall, basert på tidligere år og SSBs fødselsstatistikk.
**)Riksen tok mot mellom 1300 og 1400 Helse Øst fødsler i 2005, inkusive kompliserte fødsler. Antallet normalfødsler oversteg neppe 1350. Dette, samt at Riksen har avslått søknader fra mange som vil føde der, gjør at vi har satt både kapasiteten og fødselstallet til 1350.
***) Mulig økning baserer seg på tall hentet fra rapporten til styret 30. mars 2006, samt opplysninger vi har fått fra Riksen om hva de kan øke til, muligens forutsatt en ny finansieringsmodell.

Hvis vi tar utgangspunkt i situasjonen slik den reelt er og ikke slik Helse Øst så den for seg på papiret, er det naturlig å utelate Østfold fra regnestykket. Svært få Oslo- og Akershuskvinner er villig til å føde i Fredrikstad. Det er uansett ingen i Oslo som sogner dit og det er i Oslo fødselsraten er på vei opp.

I 2005 manglet altså Oslo og Akershus over 1 100 fødeplasser, i forhold til tidligere vedtatt kapasitet!

Dårlig kapasitet i Oslo by

Da Helse Øst la ned fødeavdelingen på Aker sykehus i 2004, påsto de at dette ikke ville bli noe problem. Akers andel av fødslene skulle fordeles mellom Fredrikstad, Ullevål, Bærum, Ahus og Rikshospitalet (underlagt Helse Sør). De tok ikke hensyn til at Oslos kvinner ønsker å føde i Oslo og at Ullevål og Riksen ikke har mulighet til å ta imot alle. I tillegg tok de ikke fritt sykehusvalg med i beregningen og så ikke for seg at kvinner utenfor Oslo skulle søke seg til Ullevål.

Hvorfor velger så mange Ullevål

Sist, men ikke minst, er det et viktig poeng at vi – om det ikke hadde vært for Aftens dekning av saken – ikke hadde visst at Ullevål var overbestilt. Denne informasjonen er viktig når man vurderer hvor man skal søke plass. Først nå som vi har fått informasjon gjennom media vet vi at vi bør sette oss inn i veien til de andre sykehusene og hvor fødeavdelingene ligger der, hva de tilbyr, deres telefonnummer osv.

Stress på Ullevål

Selv om man kommer inn døra på Ullevål er man ikke sikra et godt tilbud. Med mange fødsler får man føderommet kun akkurat de minuttene/timene man trenger det og kan heller ikke vente at jordmor er tilstede og har tid til å gi den fødende den hjelp, ro og trygghet som hun trenger. Dette er en svært vanskelig situasjon for både kvinnen, ledsageren og personalet.

Fritt sykehusvalg

Nederst har jeg en del løsningsforslag, bl.a. at departementet må også klargjøre hvorvidt sykehusene har lov til å se bort fra prinsippet om fritt sykehusvalg når det ikke finnes ledige plasser.

Jeg har lett rundt på nettet, men fant lite info om sykehusvalg i forbindelse med fødsel. Jeg fant imidlertid dette rundskrivet hos departementet:

Utgangspunktet og hovedregelen er at pasienter skal prioriteres likt, uavhengig av bosted. Fra dette utgangspunktet er det ett unntak. Sykehuset har anledning til å avvise pasienter som benytter seg av retten til fritt sykehusvalg når det må prioritere de rettighetspasientene det har ansvar for å vurdere og behandle etter regional helseplan. Dette ansvaret omfatter i tillegg til pasienter fra eget fylke, pasienter fra andre fylker når det følger av den regionale helseplanen at sykehuset har ansvar for å yte helsehjelp til disse pasientene.

Så vidt jeg har skjønt betyr dette at Ullevål ikke kan prioritere oss som sogner dit (utvalgte bydeler i Oslo) framfor andre i Helse Øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland). Alle i Helse Øst går foran folk fra andre helseregioner (f.eks. de i Kongsberg).

Det jeg synes virker helt sprøtt er:

At et sykehus ikke har anledning til å avvise pasienter sjøl om de ikke har kapasitet til å ta imot dem. Så lenge de kommer fra riktig helseregion SKAL de ha plass uansett! (Det henger virkelig ikke på greip. Har man ikke kapasitet, så har man ikke kapasitet. Fritt sykehusvalg er fint det, så lenge det bidrar til å korte ventelister ved at folk velger å opereres etc på et sjukehus som har plass, framfor det nærmeste.)

At fritt sykehusvalg skal gjelde kvinner med normalfødsler. Én ting er planlagte keisersnitt o.l., men de fleste fødsler er ikke planlagte og dermed er de en akutt situasjon og omfattes likevel ikke av Fritt sykehusvalg. Hva er vitsen da? Du skal få velge på forhånd, men så snart du er i fødsel gjelder ikke valget ditt lengre?

Mangelfull informasjon

Det jeg etterlyser først og fremst er informasjon fra Ullevål og Helse Øst om situasjonen og hvilke følger den får for meg som fødekvinne.

På styremøtet i Ullevål universitetssykehus HF 22. juni 2005 ble styret informert om problemene Fritt sykehusvalg skaper for Ullevål, gjennom en sluttrapport. I den heter det bl.a. (rtf):

«Den begrensede koordineringen sykehuset er satt til å ivareta har vist seg komplisert å ivareta. Her må det tas stilling til hvordan rettigheten i forhold til fritt sykehusvalg skal håndteres. UUS har ikke kapasitet til å ta imot alle de kvinnene som ønsker fødeplass ved sykehuset. Det vil føre til en situasjon som det ikke er mulig å håndtere, og som er faglig uforsvarlig. Det vil være behov for en avklaring med hensyn til hvordan angitte problematikk skal håndteres. »

Styret vedtar så (doc):

«Sak  2005-76: Oppgavefordeling for fødetilbudet i hovedstadsområdet - sluttrapport fra gjennomføringsprosjektet ved UUS – oppsummering av erfaringer, jfr. styresak  2004-155

Styrets enstemmige vedtak :
1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret for Ullevål universitetssykehus HF  ber  Helse Øst  RHF om en avklaring  med hensyn til  hvordan rettigheten  i forhold til fritt sykehusvalg skal håndteres.
3. Styret for UUS  ser det som  vesentlig at det foreligger  forutsigbarhet  for fødende kvinner  og at det gis adekvate retningslinjer om tildeling av fødeplass, som hensyntar helsefaglige vurderinger og opptaksområde. »

Dette mener jeg viser at både Ullevål og Helse Øst har vært klar over situasjonen (og at styret på Ullevål faktisk er på linje med akjonens oppfatning av situasjonen), men så vidt jeg kan skjønne er lite eller ingenting gjort i månedene etter dette styremøtet. Hvordan Ullevål skal forholde seg til Fritt sykehusvalg er ikke avklart, situasjonen er nå faglig uforsvarlig, og Oslos fødekvinner opplever ikke forutsigbarhet!

Uforutsigbarhet og utrygghet gir komplikasjoner

Å ikke vite hvor du skal føde / bli nektet å komme dit du har plass, skaper utrygghet. For kvinnen og hennes ledsager er fødselen et av livets viktigste øyeblikk og samtidig kanskje den mest sårbare situasjonen man kan være i. Da er opplevelsen av trygghet og forutsigbarhet ekstra viktig. Å oppleve det motsatte skaper stress og redsel, og kan i verste fall føre til komplikasjoner. Da det ble gjort samme feil i Stockholm, som nå er blitt gjort i Oslo, var det en tydelig tendens til flere komplikasjoner ved fødsel der kvinnen hadde blitt sendt videre. Etter massivt press fra befolkning og jordmødre, ble det opprettet en ny fødeavdeling.

Debatt i Kanal24

Fredag 3. mars møtte jeg jordmor Siri von Krogh (barnimagen.com) og konst. fagdirektør Kristin Lossius i Helse Øst til debatt i Kanal24. Jeg hadde knapp tid til forberedelser, og etter å ha hørt innslaget (redigert versjon av debatten) er det sjølsagt ting jeg ville sagt annerledes. Men, hovedinntrykket mitt er: Helse Øst ser ikke problemet / tar det ikke på alvor – og har i hvert fall ingen planer med å gjøre noe med det!

Her er et par små utdrag fra debatten og min reaksjon i ettertid. Debatten kan lastes ned her. (mp3-fil, takk til Kanal24 for at de sendte meg den!)

Ikke for dårlig kapasitet?

Etter å ha sagt at gravide alltid vil måtte regne med at det på enkeltdager er fullt, uten å si noe om at dette nå ser ut til å være regelen heller enn unntaket, sier fagdirektøren følgende: «Vi har jo fulgt situasjonen nå etter at Aker ble nedlagt veldig nøye og det har faktisk ikke vært noe stort problem å ivareta de gravide og de fødende. Det har vært kapasitet nok.»

Merkelig da at inntrykket man får gjennom media, tall fra Ullevål og enkelthistorier er et helt annet!

Over tid?

Etter å ha lovt at Ullevål skal bedre informasjonen til oss gravide (jeg venter i spenning!) sier fagdirektøren følgende: «Det er klart at hvis vi ser at fødeavdeling på Ullevål er under press over lang tid, at det er mange fler som ønsker å føde der enn det er plass til, så er det klart at vi er åpen for å vurdere om vi må gjøre noe med fødetilbudet i Oslo.»

Hvor lang tid må Ullevål være under press før Helse Øst reagerer? 10 år?

Akutt situasjon

Siri von Krogh: «Det som er et faktum er at de kan ikke avvises når de kommer med skikkelig etablerte rier og er i fødsel, for det sees på som en akuttsituasjon, da er sykhuset forpliktet til å ta imot disse uansett om det er plass eller ikke.»

Hvor langt må en kvinne ha kommet i fødsel før Ullevål vurderer situasjonen som akutt?

Motargumenter

Etter at jeg lanserte underskriftskampanjen er den blitt møtt med en del motargumenter, som «det er jo ikke så ille», «situasjonen er verre andre steder i landet» og «dere Oslofolk bare syter og klager». Her er mine svar.

Det er verre andre steder i landet, dere syter for ingenting

At situasjonen for fødekvinner er verre i grisgrendte strøk er jeg klar over. Men, det at andre har det verre gjør ikke situasjonen i Oslo mer holdbar. Som en debattant på Kvinneguiden oppsummerte det:

«Mmm nå er ikke akkurat situasjonen SÅ ille da. Tenk heller på dem i Afrika som ikke klarer å komme seg til et sykehus engang, og om de kommer dit så kan det hende at de ikke får noe hjelp. Og da snakker vi om kvinner som vokste opp da det var hungersnød slik at de er underutviklet og lett kan få store skader av en fødsel da bekkenet er for lite. Så jeg kan egentlig ikke si at jeg føler SÅ sterkt med fødende kvinner som bor i et rikt vestlig land. Beklager.

Det at situasjonen er verre andre steder er vel ikke noe argument for ikke å prøve å gjøre sin egen situasjon bedre?»

  1. Det at vi klager på situasjonen spesifikt i Oslo, betyr ikke at vi synes situasjonen ellers i landet er tilfredsstillende! Jeg håper tvert i mot på flest mulig lokale aksjoner og kanskje t.o.m. en samordna nasjonal aksjon. Vi er en flyktig gjeng og dermed ingen sterk pressgruppe. Desto viktigere er det at vi står sammen og støtter solidarisk opp om hverandres krav, enten det gjelder flere lokale fødeplasser, jordmødre, ambulanser eller høyere kvalitet.
  2. Den som selv kjenner hvor skoen trykker, er den som bør kjempe for en endring. Vi i Oslo kjenner best til problemet her og det vil være unaturlig for oss å starte en aksjon for å beholde lokale fødestuer i f.eks. Østerdalen. Men, vi støtter gjerne opp om en slik aksjon.
  3. At ca 700 kvinner i året blir sendt videre med rier og at disse har økt fare for komplikasjoner, er et problem. Mange kan ikke veien til de andre sykehusene, kjenner ikke fødeavdelingene der eller synes det er svært vanskelig at de ikke kan få den smertelindring de har forberedt seg på. Forutsigbarhet i fødesituasjonen er viktig! Vi er klar over at vi er heldige som har kort vei til flere avanserte og gode fødeavdelinger, men det er til liten hjelp når de er organisert så dårlig at vi ikke vet hvor vi havner!
  4. Skal vi som bor kort vei fra landets kanskje beste helsetilbud, ikke få nyte godt av det? Burde vi, kun i rettferdighetens navn, bli sendt ut på veien slik andre kvinner blir, og kjøre milevis for å komme til en fødestue? Det blir for dumt. Å vite at hjelpen man trenger er like ved, men ikke få lov til å benytte seg av det, er vanvittig frustrerende.
  5. Mange bosetter seg frivillig på en plass, etter å har vurdert for- og motargumenter. Noen steder har fordelen av full barnehagedekning og lave boligpriser (ikke Oslo!), andre av nærhet til offentlige tjenester som fødselsomsorg (burde gjelde Oslo!). Hadde vi bodd i hjembygda mi eller mannens hadde vi vært sikra barnehageplass, men hatt lengre reisevei til arbeid, fysioterapi og sykehus. Dette er fordeler som er med og oppveier ulempene ved å bo i Oslo. Dermed velger vi å bli i Oslo. Andre velger å bo andre steder og kan ikke forvente det samme medisinske tilbudet et sted med lav befolkning. Jeg mener at det er viktig med spredt bosetting og dermed også spredte helsetjenester. Jeg forstår at det ikke er mulig for staten å tilby samme medisinske ekspertise over hele landet, men alle bør ha et visst minimum av tjenester innen rimelig avstand!

Hvorfor velger dere Ullevål når dere vet det er overbestilt?

Ingen, før Aften tok opp saken, har fortalt oss hvor ille situasjonen er. Da jeg valgte Ullevål visste jeg ikke om overbestillingen. Nå avventer jeg og ser hva som blir gjort de neste månedene mens terminen nærmer seg. Ullevål har ikke på noen måte informert oss om den dårlige kapasiteten.

Tenk deg at du ankommer feriestedet ditt sent en kveld, sliten etter en lang reise. Ved hotellet får du beskjed at de dessverre har overbooket så du må på egenhånd reise til et annet hotell, med en annen beliggenhet og andre fasiliteter. Du får også vite at de visste om overbookinga i mange måneder, men unnlot å informere deg. Hadde du blitt irritert da?

De setter vel ikke folk på dør? Dere ringer vel først?

I Oslo vil ikke sykehusene at man skal ringe før det er ca 5 minutter mellom riene. Da kan fødselen være så godt i gang at det er for sent å komme seg til andre sykehus. Uansett kan det være vanskelig å omstille seg i en så sårbar situasjon.

Det har også skjedd at folk er blitt avvist på døra. Noen har klort seg fast, andre har reist videre. Et par jeg kjenner til ringte på forhånd, men ble avvist med at hun var førstegangsfødende og derfor ikke var kommet så langt i fødselen som hun trodde. De kjørte likvel til Ullevål for å kreve undersøkelse, men fikk da beskjed om at det ikke fantes plass og at de selv måtte ringe andre sykehus og spørre om å få komme inn der!

Det er jo så kort vei mellom sykehusene

Målt i antall kilometer er det ikke langt mellom Ullevål, Bærum og Lørenskog. Men, reiseavstand er irrelevant. Det relevante er reisetid. I rushtrafikk tar det ofte opp mot en time å komme seg fra Oslo sentrum til de andre sykehusene. I snøkaos og/eller ved trafikkulykker tar det enda lengre tid. Når fødselen er i gang er en times kjøring lang tid!

Hvorfor ringer dere ikke etter ambulanse?

Terskelen for å sende ambulanse og jordmor til fødende er i Oslo svært høy. Det forventes at du kommer deg til sykehuset i privatbil eller taxi. Der det finnes kollektivfelt er det mulig å komme fram. I andre gater og veier kan man bli stående bom fast i en vanlig bil. Å føde i bilen er aldri optimalt, men jeg må si jeg hadde foretrukket å gjøre det i en ambulanse med jordmor tilstede et sted på bygda, enn alene med mannen i en busslomme langs Ring 3 …

I debattene på nett har jeg forstått at det er manko på ambulanser og jordmødre mange steder, og at det t.o.m. er snakk om å redusere det tilbudet som finnes. Uforsvarlig! Håper dere kjemper med nebb og klør for å bedre/beholde tilbudet!

Dagens kvinner er for kravstore!

Noen har nok for høye forventninger til fødselen og blir fort skuffa hvis kjemien ikke stemmer helt med jordmora, hvis ikke alt går som man har planlagt, osv. Jeg mener at man ikke kan forvente at alle drømmer skal gå i oppfyllelse og at jordmora blir som en bestevenninne, men et minimum av omsorg og en forsvarlig behandling har vi lov til å kreve.

Mulige løsninger

Ansvaret for dagens kaos ligger på tre nivåer: Ullevål sykehus, Helse Øst og politisk ledelse (regjering og storting) og løsningene finnes på alle nivåene. Overalt er det viktig at brukerne både får informasjon og at de blir spurt til råds!

Kortsiktig løsning

Ullevål har, ved direktør Tove Strand, lovt at sykehuset skal slutte med overbestillingene. De som klager på avslag fordi det er fullt på Ullevål får ikke medhold. Dermed blir det ikke gitt plass til flere enn det er kapasitet til. Dette er vel og bra for de med termin til høsten, men hjelper ikke oss med termin i vår/sommer.

Ullevål bør derfor snarest mulig gå gjennom listene over de som har fått fødeplass de neste månedene og sortere ut de overtallige etter gitte kriterier, f.eks. geografi, søketidspunkt eller faglige vurderinger. De som ikke får plass må få beskjed om dette så snart som mulig. Ullevål bør også informere alle som skal føde der om situasjonen, hva som blir gjort for å løse den og hvorvidt vi kan føle oss trygge på å komme inn når fødselen er i gang.

På grunn av usikkerheten ved fødeplass på Ullevås vanlige avdelinger søkte jeg overflytting til ABC. Der veit jeg at jeg vil bli ivaretatt, den avdelingen overbooker ikke. Før jeg byttet ville jeg gjerne vite om Ullevål var overbestilt akkurat rundt min termin eller om det da var god kapasitet. Fikk jeg vite at kapasiteten var dårlig var sjansen stor for at jeg byttet sykehus – og håpet vi ville rekke fram, men var kapasiteten god ville jeg ikke trenge det. Mangelen på informasjon har vært en stor del av problemet så langt! På folkemøtet forsvarte overjordmor Hjelle den manglende informasjonen med at «de ikke ville skremme de fødende». For det første tror jeg alle foretrekker å blir skremt 3 måneder før en fødsel, enn når hun har 3 minutter mellom riene og blir sendt videre. For det andre er vi ikke så lettskremte, men trenger korrekt informasjon for å kunne ta gode valg på riktig grunnlag.

Situasjonen kan også bedres hvis sykehusene åpner for at de fødende kan ta kontakt og komme på sjekk tidligere, enn det som nå er praksis.

Langsiktige løsninger

Politisk ledelse

Storting og regjering bør snarest gjøre noe med føde- og barselomsorgen i hele landet. Har de siste 10 års utredninger, proposisjoner og erfaringer fått praktiske konsekvenser? Blir brukerne hørt? Hva vil en god føde- og barselomsorg si, og hvordan skal man få til tilfredsstillende løsninger i hele landet?

Departementet må også klargjøre hvorvidt sykehusene har lov til å se bort fra prinsippet om fritt sykehusvalg når det ikke finnes ledige plasser. Hvis de har det, skal da ordningen overhodet gjelde for fødende? Hvis man bor i nærheten av flere fødeenheter, men kun har mulighet til å velge den ene, er da valget fritt?

Jeg ber også om at politikerne og helseforetakene ikke stiller svake grupper opp mot hverandre. Jeg vil ikke at en bedring i tilbudet i Oslo skal gå utover tilbudet til fødende eller andre pasienter andre steder!

En digresjon: En liten detalj som bør finnes ved alle landets fødesteder, og som derfor kanskje bør instrueres fra øverste hold, er parkeringsplasser. I umiddelbar nærhet av inngangen til fødeavdelingen bør det være et visst antall reserverte gratis p-plasser. En ledsager som kommer med kvinne i fødsel skal bare trenge å gå inn i resepsjonen/vakta og få et bevis til å legge på dashbordet. Det beviset betyr at ledsageren kan stå parkert der hele fødselen og ikke trenger bekymre seg for feilparkering eller parkometer. I stedet kan han eller hun være 100% tilstede 100% av tida for den fødende.

Helse Øst

Helse Øst må ta brukerne og personalet med på råd! Hva må til for at brukerne får tilfredsstillende tjenester? Helse Øst må forstå at dette er et problem som ikke glir over av seg selv, men som må løses! Skal Aker startes opp igjen? Skal man følge Stockholms modell? Finnes det andre muligheter?

Informasjon til gravide: Helseforetaket bør også sørge for at alle gravide i Oslo, Akershus og Østfold får informasjon om de ulike sykehusene og hva de kan tilby.

I samråd med Bærum, Ahus og brukerne bør foretaket finne ut hva som kan gjøres for at sykehusene skal bli mer attraktive. Bør alle tilby samme smertelindring? Hvor viktig er type barselavdeling og visittreglene der? Kan Ahus gjøre noe med den håpløse parkeringssituasjonen slik at besøkende partnere slipper å blakke seg på parkering og bruke unødvendig tid og krefter på å komme seg mellom parkeringsplass og føde/barselavdeling?

Helse Østs manglende realitetsorientering

Styremøte 30. mars 2006

styremøtet i Helse Øst 30. mars orienterte administrende direktør om fødesituasjonen, se side 9-15 i pdf-fil. Utvalgte sitater:

Status for håndtering av ”fritt valg” pr. d.d.: Helse Øst utarbeidet i februar en redegjørelse til departementet hvor man påpekte at praktiseringen av det frie valget, slik de lokaler tilsynsmyndighetene tolket det på daværende tidspunkt, ville gi løsninger som kunne være til skade for alle parter. Det ga ingen menig at en gravid kvinne skulle settes på venteliste til ett bestemt sykehus som har overfylt listen sin, når det er rikelig kapasitet på to andre geografisk nære sykehus med alle muligheter til å planlegge et godt og forutsigbart forløp.

Om det ikke er plass – når listene er fylt for førstevalget - må henvendelsen skje til det andre valg osv. Kapasiteten er så god i osloområdet at alle kvinner vil få plass ved første eller andre valg.

Om jordmorriket:
300 fødsler er et lite volum (av 14 000) i hovedstadsområdet. Tilbudet vil derfor på ingen måte kunne ta av for den store søkningen til UUS, og det er heller ikke ved ABC-tilbudet at UUS har den største pågangen i dag. UUS rekrutterte 700 kvinner til ABC i 2005, hvorav 400 fødte der (kapasiteten er definert til 450 fødsler). UUS har stilt seg tvilende til behovet for flere slike plasser i hovedstadsområdet.
total kapasitet for fødeplasser skal ikke utvides i hovedstadsområdet, jf. at tre av eksisterende sykehus hver for seg vil kunne utvide sin betjening av fødsler med et volum tilsvarende det ”Jordmorriket” har foreslått.

Helse Øst har mer enn tilstrekkelig totalkapasitet for fødende i hovedstadsområdet. Fødetilbudene har alle høy kvalitet og tilbyr hele spekteret av medisinsk bistand og service i forhold til hvordan kvinnen ønsker å gjennomføre selve fødselen.

god ressursforvaltning tilsier at det offentlige ikke skal etablere overkapasitet – for eksempel for å øke valgmuligheter.

Akershus universitetssykehus (Ahus) Ved Ahus var fødselstallet i 2005 noe lavere enn forventet etter ny fordeling. I 2006 har antallet tatt seg opp og vil ligge over estimatet på 3 800 fødsler pr. år. Det opplyses at man evt. kan ta imot 4 000 fødsler ved noe økning i senger/personell. Ved nytt sykehus er det planlagt med 4 500 fødsler.

Denne orienteringen er svært manglefull og jeg mener styret ikke får korrekt informasjon:

Flere steder hevdes det at totalkapasiteten i området er tilstrekkelig. Ikke noe sted i orienteringen tar adm. dir. for seg at behovet har økt etter Akers nedleggelse, at fødetallene har steget og stiger, samt at kvinner i fødsel blir sendt til Hønefoss, Drammen og Fredrikstad. Når Ahus er ferdig utbygd i 2008 vil fødeavdelingen øke kapasiteten med 700 fødsler i forhold til i dag. Holder det i forhold til fødselsprognosene? Det hadde også vært fint å få vite hvordan situasjonen hadde vært uten Fritt sykehusvalg; har Ullevål nok plasser til de som sogner dit, dvs. utvalgte bydeler i Oslo?

Adm. dir. nevner at Ullevål tar i mot flere enn kapasiteten tilsier, men redegjør ikke for hvorvidt kapasiteten der har økt eller om avdelingene der er overbelasta.

Det står ingenting om hvordan man skal spille på lag med ansatte og pasienter, f.eks. om man skal finne ut hvorfor Ullevål er så populært. Heller ikke nevnes strategier for å gi de gravide bedre og mer informasjon.

Ullevåls sprengte kapasitet våren 2006 nevnes det ingen løsning for.

Man er positive til Jordmorriket, men er tvilende til at tilbudet vil bli populært nok, om det er mer enn en dråpe i havet for Ullevål og om det vil lønne seg. Manglende PR om ABC o.l. tilbud, skepsis til tilbudet blant leger (fastlegene søker som oftest om fødeplassen) og innsparinger i at jordmødre framfor leger tar seg av svangerskaps- og fødselsomsorg nevnes ikke.

Åpent brev

I vårt åpne brev (pdf)skriver vi:

Helse Øst vet, men handler ikke

I følge to reportasjer på Dagsrevyen 15. og 16. juni 2006 har jordmødrene ved Ullevål sendt to bekymringsmeldinger til ledelsen. Helse Øst ved Lossius påstår på sin side at de ikke har fått meldinger om at situasjonen er uforsvarlig. Helse Øst har hele tiden vært klar over at Ullevål har et overbelegg på 1 000 fødsler, og det er underlig at man ikke ut fra dette kan tenke seg at situasjonen kan bli faglig uforsvarlig. Selv om bekymringsmeldingene aldri nådde Helse Øst, bør foretaket likevel ha visst om situasjonen:

Vi antar derfor at Helse Øst har visst om situasjonen lenge. Uansett har de hatt en plikt til å overvåke fødselskapasiteten, jfr. foretaksmøtet 6. november 2003:

Det er fra flere hold uttrykt bekymring om at reduksjon i antall fødeinstitusjoner i hovedstadsområdet vil kunne føre til kapasitetsproblemer i perioder med et høyt antall fødende. Også Nasjonalt råd for fødselsomsorg påpeker at det er nødvendig å planlegge slik at det er tilstrekkelig kapasitet totalt når antallet fødeinstitusjoner i Oslo reduseres. Helsedepartementet legger til grunn at Helse Øst overvåker utviklingen nøye, slik at det er tilstrekkelig kapasitet til å håndtere svingningene i fødselstallet. Se http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/andre_dok/brev/042071-990277/dok-bn.html

Derfor stiller vi følgende spørsmål:

Min drøm

Hva min drømmesituasjon ville være?

At alle gravide, i Oslo og ellers i landet, får den oppfølging, omsorg og behandling de trenger for å føde i trygghet og således gi sine barn en god start på livet! Dette innebærer bl.a. nok jordmødre både i grisgrendte og tettbygde strøk; tilfredsstillende tetthet mellom fødestuene, fødeavdelingene og kvinneklinikkene; mange nok ambulanser og luftambulanser spredt fordelt; og tett oppfølging i svangerskapet.

I Oslo (og andre storbyer) burde det være mulig å tilby kvinner oppfølging gjennom hele svangerskapet på det stedet de skal føde. Følg gjerne ABCs modell, men lag også avdelinger med kjemisk smertelindring og som er åpne for kompliserte fødsler for de kvinnene som trenger det – og for oss pysene!

Ingeborg Altern Vedal

Innholdet på disse sidene er alene mitt ansvar, men jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til sidene og aksjonen. Spesielt vil jeg nevne Carina Nilstun og Siv-Lise Bendixen Stærk.